Verkoopsvoorwaarden

versie van januari 2018ISOMASTERS NV - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 2018.01 

1. ALGEMEEN

1.1 Alle leveringen door isomasters NV (hierna “isomasters NV” genoemd) geschieden uitsluitend tegen deze voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden van de Koper (hierna de “Klant” genoemd), tenzij uitdrukkelijk een schriftelijke afwijking hierop toegestaan door isomasters NV. Door het plaatsen van een bestelling of aanvaarden van een offerte geeft de Klant te kennen in te stemmen met voorliggende voorwaarden.

1.2 Het verzaken door isomasters NV aan de haar krachtens deze algemene voorwaarden toekomende rechten of geldsommen kan niet worden beschouwd als een definitief verzaken hieraan en belet niet dat isomasters NV in de toekomst de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden inroept om de haar toekomende rechten uit te oefenen of de haar toekomende geldsommen op te eisen.

1.3 De nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

2. OVEREENKOMST

2.1 Prijscouranten of -lijsten verbinden isomasters NV slechts nadat en voor zover zij door haar schriftelijk werden bevestigd.

2.2 Tenzij de kwaliteitsvereisten uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen, zal isomasters NV producten leveren van een kwaliteit die niet slechter is dan wat in de sector gebruikelijk en aanvaardbaar is. Het voorgaande geldt niet ten aanzien van producten die als tweede keuze werden verkocht.

2.3 Wijziging of annulering van een bestelling door de Klant van een door isomasters NV bevestigde bestelling moet schriftelijk gebeuren en is slechts verbindend in hoofde van isomasters NV na schriftelijke instemming ermee door isomasters NV. In elk geval behoudt isomasters NV zich het recht voorvergoeding te eisen voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Onverminderd het recht in hoofde van isomasters NV de meerdere schade te bewijzen en ervoor schadeloosstelling te vorderen, wordt deze vergoeding geraamd op 25% van het geen de Klant naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, of 100% indien de wijziging of annulering tijdens de laatste4 weken voor de voorziene leveringsdatum plaatsvindt.

2.4 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden of een wijziging van de bestelling of een gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van isomasters NV om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk of bemoeilijkt wordt, is isomasters NV gerechtigd haar contractuele verplichtingentijdelijk op te schorten en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig te verlengen.

3. PRIJS EN BETALING VAN DE PRIJS

3.1 Alle prijzen van isomasters NV zijn exclusief belastingen. De prijs, in hoofdsom en accessoria, is contant betaalbaar op de zetel van isomasters NV. isomasters NV zal bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn de prijs wegens leverancierskrediet met 10% te verhogen en dit met een minimum van 150 €.

3.2 De Klant wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, als hij deze niet binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.3 Voor iedere som die niet is betaald op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1%per maand verschuldigd zijn.

3.4 isomasters NV is gerechtigd de Klant herinneringsbrieven toe te sturen bij laattijdige betaling. Bij een eerste herinneringsbrief wordt een forfaitaire kost van 25 € aangerekend. Vanaf de tweede herinneringsbrief, aangetekend of niet, wordt een forfaitaire kost van 50 € per brief aangerekend. De Klant is ertoe gehouden deze forfaitaire kosten te voldoen tezamen met dehoofdsom.

3.5 isomasters NV kan niet gedwongen worden betaling te aanvaarden in een andere munt dan de euro.

3.6 Stijgingen van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mogen door isomasters NV worden doorgerekend indien de nakoming van de overeenkomst op het ogenblik van de stijging nog niet is voltooid en voor zover de stijging redelijkerwijs niet door isomasters NV kon worden voorzien. De Klant is ertoe gehouden voormelde stijgingen te voldoen tezamen met en pro rata de betaling van de hoofdsom.

3.7 isomasters NV heeft het recht om van de Klant te eisen dat deze een waarborg of enige andere zekerheid stelt, indien zij oordeelt dat de Klant in een slechte financiële situatie verkeert, hetgeen onweerlegbaar wordt vermoed ingeval de Klant in faillissement werd gedagvaard, het faillissement heeft aangevraagd of failliet werd verklaard.

3.8 Indien de overeenkomst door isomasters NV lastens de Klant wordt ontbonden om welke reden dan ook, worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, alsmede een vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Onverminderd het recht in hoofde van isomasters NV de meerdere schade te bewijzen en ervoor schadeloosstelling te vorderen, wordt deze vergoeding geraamd op 25% van hetgeen de Klant naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, of 100% indien de ontbinding tijdens de laatste 4 weken voor de voorziene leveringsdatum plaatsvindt.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1 Tenzij een uiterste leveringsdatum uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen, is de opgegeven, of desgevallend overeenkomstig deze algemene voorwaarden verlengde, leveringsdatum of -termijn slechts een ernstige raming en daarom slechts indicatief, zodat isomasters NV niet aansprakelijk zal zijn voor beperkte afwijkingen ten aanzien van de geraamde leveringsdatum of -termijn. Leveringstermijnen dienen steeds te worden berekend vanaf de dag volgend op de dag waarop het order of de wijziging daaraan werd bevestigd.

4.2 Niettemin blijven opgegeven leveringsdata of -termijnen steeds onder voorbehoud van gewijzigde omstandigheden of gebeurtenissen buitende wil van isomasters NV om, zoals onder meer, maar niet uitsluitend:
a. ernstige bedrijfsstoornis of -onderbreking van elke aard, onverschillig de wijze waarop deze is ontstaan;
b. vertraagde of te late levering door één of meerdere leveranciers van isomasters NV;
c. moeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar of van de bedrijven van isomasters NV wordt gehinderd;
d. import- of exportbeperkingen van welke aard ook;
e. elke wijziging aan de bestelling of in de aan isomasters NV meegedeelde informatie nadat de bestelling werd bevestigd voor zover en inde mate dat deze informatie nodig of nuttig is voor de productie en/of levering van de goederen.

4.3 Indien de levering van de goederen niet op geraamde leveringsdatum of binnen de geraamde leveringstermijn kan gebeuren, is isomasters NV gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn voor de nog te leveren goederen. Voor zover en in de mate waarin isomasters NV aan deze onmogelijkheid geen schuld treft, zal zij gerechtigd zijn de extra kosten die met deze deelleveringen gepaard gaan, aan te rekenen aan de Klant.

4.4 In elk geval verleent de Klant isomasters NV een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende aanmaning tot levering. Deze termijn kan in geen geval lopen zonder ingebrekestelling noch ingaan vóór het verstrijken van de oorspronkelijk bedongen, desgevallend verlengde leveringsdatum of leveringstermijn. Na het verstrijken van deze bijkomende termijn heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte.

4.5 De eenzijdige ontbinding uitgaande van de Klant geeft aanleiding tot een onmiddellijke afrekening tussen de partijen, zonder dat de Klant gerechtigd is op enige schadevergoeding.

4.6 isomasters NV is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging van levering voor zover en in de mate waarin deze vertraging te wijten is aan hetzij staking hetzij laattijdige levering vangrondstoffen, producten of diensten door haar leveranciers.

4.7 isomasters NV heeft het recht om, zonder enige schriftelijke ingebrekestelling, leveringen uit te stellen en de leveringstermijn te verlengen indien de Klant in gebreke blijft om de bij artikel 3.7 gevraagde waarborg of zekerheid te stellen of om vervallen schulden, uit hoofde van welke verplichting en/of overeenkomst dan ook, in hoofdsom en accessoria te betalen of om enige andere verplichting uit hoofde van de afgesloten overeenkomst na te komen.

4.8. Onverminderd het bovenstaande, en behoudens het geval waarbij isomasters NV het bewijs levert dat de Klant hierdoor geen schade heeft geleden of kon lijden of een mindere schade heeft geleden, zal de Klant bij laattijdige levering door isomasters NV gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 0,20% van het door isomasters NV totaal gefactureerde bedrag per dag vertraging, zonder dat het totaal van deze schadevergoeding hoger kan zijn dan 10% van het door isomasters NV totaal gefactureerde bedrag.

5. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

5.1 Levering vindt plaats FCA (“Free Carrier”), conform Incoterms 2010. Conform FCA gaat het risico van de zaak over op de Klant indiende overeengekomen plaats van levering het bedrijfspand van isomasters NV is, van zodra de goederen zijn geladen op het vervoermiddel verschaft door de Klant.

5.2 De Klant is in het sub 5.1 bedoelde geval verplicht de goederen bij het laden ervan te controleren op zichtbare gebreken en op de zichtbare conformiteit ten aanzien van het overeengekomene. Het opladen van de goederen geldt als definitieve bevestiging van de zichtbare conformiteit van de goederen, zowel wat de kwaliteit als de kwantiteit als de afmetingen betreft, alsook van de afwezigheid van zichtbare gebreken. Wanneer het vervoer gebeurt door een tussenpersoon, al dan niet ingeschakeld door isomasters NV, dient de tussenpersoon voormelde controle uit te voeren en wordt hij geacht te handelen als een lasthebber van de Klant.

5.3 Indien evenwel schriftelijk en voorafgaand uitdrukkelijk een andere plaats van levering zou zijn overeengekomen dan deze bedoeld sub5.1., en indien isomasters NV uitdrukkelijk heeft verklaard de kosten van het transport ten laste te nemen, dan gebeurt de levering CPT (“Carriage Paid To”),conform Incoterms 2010. Conform CPT gaat in dit geval het risico van de zaak over op de Klant wanneer ze op de overeengekomen plaats van levering aan de Klant worden overgedragen. De Klant staat in voor het lossen van de goederen, en draagt hiervan het risico, zelfs indien hij gebruik zou maken of laten maken van een door isomasters NV of de vervoerder ter beschikking gestelde machine.

5.4 De Klant is in het sub 5.3 bedoelde geval verplicht de goederen bij het lossen ervan te controleren op zichtbare gebreken en op de zichtbare conformiteit ten aanzien van het overeengekomene. De afwezigheid van opmerkingen op het CMR transportdocument geldt als definitieve bevestiging van de zichtbare conformiteit van de goederen, zowel wat de kwaliteit, de kwantiteit als de afmetingen betreft, alsook van de afwezigheid van zichtbare gebreken. Het formuleren van opmerkingen op het CMR-transportdocument ontslaat de Klant niet van de sub 6.1 bedoelde verplichting.

5.5 De goederen moeten door de Klant worden afgenomen binnen de 8 dagen na de terbeschikkingstelling. Na het verstrijken van deze termijnzijn de verschuldigde sommen opeisbaar, zonder dat de Klant de betaling kan weigeren wegens nog niet plaats gehad hebbende afname. Zonder verplicht te zijnde binnen voormelde termijn niet-afgehaalde goederen te bewaren en op te slaan in optimale omstandigheden, heeft isomasters NV, indien zij de goederen bewaart en opslaat, het recht om alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

6. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Onverminderd hetgeen bepaald sub 5.2 en 5.4 is de Klant ertoe gehouden voldoende gedetailleerde bewijsmiddelen voor te leggen wanneerhij de (zichtbare of onzichtbare) non-conformiteit van de geleverde goederen of diensten opwerpt. Onder voldoende gedetailleerd moet voor de toepassing van deze bepaling worden begrepen de duidelijke en ondubbelzinnige omschrijving van het aantal beschadigde goederen, de gebreken die zij vertonen, en de vermoedelijke oorzaak daarvan, gestaafd met foto’s of ander beeldmateriaal.

6.2 Tenzij andersluidende wet of reglement of tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk bedongen, verleent isomasters NV één jaargarantie op haar goederen. Bijzondere kwaliteitseisen of -normen van de door isomasters NV te leveren goederen, verbinden isomasters NV slechts indien en voor zover zij voorafgaand schriftelijk werden overeengekomen.

6.3 Geringe, in de sector gebruikelijke en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, de kleur, de afmetingen of maat, de afwerking, enzovoort, worden niet geacht tekortkomingen te zijn en leveren geengrond voor ontbinding van de overeenkomst noch voor enige schadevergoeding. De Klant wordt ervan geïnformeerd dat isomasters NV goederen levert waarvan de kleur sterk gelijkt op de door de Klant bestelde kleur. Kleurverschillen die niet buiten de ΔE ≤ 1 (methode CIELAB) marge vallen, worden als geringe afwijkingen beschouwd en leveren geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

6.4 Wanneer een bestelling is gebeurd op basis van een namens de Klant ter beschikking gestelde tekening, model, lastenboek of enig ander document, dan zijn de aanduidingen en modaliteiten aangegeven op dit document bepalend voor de uitvoering en de beoordeling van de conformiteit van de geleverde goederen. De Klant draagt het risico voor verkeerd aangegeven aanduidingen en/of modaliteiten. De Klant kan er zich niet op beroepen dat bepaalde fouten en/of verkeerde aanduidingen op voormeld document door isomasters NV dienden te zijn opgemerkt. De Klant vrijwaart isomasters NV voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van het namens de Klant ter beschikking gestelde document.

6.5 Indien isomasters NV op vraag van de Klant berekeningen maakt omtrent de belasting en/of belastbaarheid van de te leveren goederen en/of het bouwwerk waarin deze goederen worden geïncorporeerd, dan gebeurt dit steeds op basis van de gegevens die haar namens de Klant werden ter beschikking gesteld. In geen geval zal isomasters NV aansprakelijk zijn ingeval deze gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn. Indien namens de Klant geengegevens worden ter beschikking gesteld, zal voormelde berekening gebeuren op grond van de gekende normen. Aangezien deze normen slechts gemiddelden zijn of bij benadering werden bepaald of niet van toepassing kunnen zijn op het desbetreffende bouwwerk, zullen deze berekeningen steeds slechts indicatiefzijn. Het komt aan de Klant toe de juistheid van deze berekeningen te verifiëren.

6.6 Indien de Klant tweede keuze goederen heeft besteld, of met de levering daarvan heeft ingestemd, zal hij zich niet tegen isomasters NV kunnen keren om reden van niet-conformiteit van de geleverde goederen met de dwingend voorgeschreven voorschriften geldend voor eerste keuze goederen. In geen geval zal de Klant zich tegen isomasters NV kunnen keren om onder meer en al dan niet vermeende esthetische gebreken en/of ontoereikende thermische en/of akoestische kenmerken en/ of versnelde roestvorming of enig andere gebrek.

6.7 isomasters NV zal niet aansprakelijk zijn voor schade of gebreken aan de verkochte goederen indien deze werden geschilderd of op enige wijze werden bewerkt door de Klant of enige derde, tenzij nadat de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van isomasters NV werd verkregen.

6.8 isomasters NV zal in geen geval aansprakelijk zijn voorroest- en/of andere vlekken en/of deuken of enige andere beschadiging die het gevolg zijn van of kunnen veroorzaakt zijn door:
a. gensters, zaagresten, … en/of het niet, laattijdig of onoordeelkundig verwijderen daarvan;
b. het gebruik van onvoldoende scherp snij- of slijpgereedschap;
c. het niet tijdig verwijderen van de PET- of andere(bescherm)folie, waaromtrent de Klant wordt geïnformeerd dat deze bij voorkeur onmiddellijk na de levering dient te worden verwijderd en uiterlijk drie maanden na de voorziene leveringsdatum;
d. het onoordeelkundig of onvoorzichtig afnemen van de panelen van de stapel of de palet waarop zij werden getransporteerd, waar omtrent de Klant wordt geïnformeerd steeds de bijgeleverde nota houdende richtlijnen omtrent het lossen van de goederen na te lezen en na te leven;
e. het op elkaar plaatsen van geleverde stapels van panelen;
f. onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud van de geleverde goederen.

6.9 Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging vanwege isomasters NV en/of haar aangestelden, garandeert isomasters NV niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wenst te gebruiken. Verstrekte monsters worden steeds slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

6.10 De Klant is ertoe gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de omvang van de schade en derhalve de aansprakelijkheid van isomasters NV te beperken, en dit van zodra de Klant kennis heeft genomen of had kunnen nemen van de schade, de potentiële schade of het schadeverwekkend feit. Tevens zal de Klant isomasters NV onmiddellijk in kennis stellen, middels een aangetekend schrijven, van de schade en de omvang ervan. isomasters NV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het niet-naleven van deze verplichting of had kunnen worden vermeden indien de Klant de hier bedoelde op hem rustende verplichtingen behoorlijk had nageleefd.

6.11 isomasters NV zal geen creditnota opmaken vooraleer zijde nodige vaststelling heeft gedaan en haar aansprakelijkheid vaststaat.

6.12 De aansprakelijkheid van isomasters NV in geval van fout of tekortkoming is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot vergoeding van het op de levering betrekking hebbende factuurbedrag.

6.13 Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van isomasters NV in geen geval 250.000 € overtreffen.

6.14 Wanneer de overeenkomst goederen of diensten betreft die door isomasters NV van derden werden betrokken, is de aansprakelijkheid van isomasters NV beperkt tot datgene waarvoor de ingeschakelde derde aansprakelijk is jegens isomasters NV.

6.15 De Klant vrijwaart isomasters NV tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangt met enige leveringsverplichting, het afleveren van goederen, de geleverde goederen of het gebruik daarvan, dan wel van enige werkzaamheden. De vrijwaring bedoeld in dit artikel geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van isomasters NV.

7. EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De geleverde goederen blijven volledig en uitsluitend eigendom van isomasters NV tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de verschuldigde prijs, inclusief accessoria. Dit eigendomsvoorbehoud geldt zelfs wanneer de Klant de goederen heeft verwerkt en/of heeft vastgemaakt aan enige met de grond verbonden constructie. Dit eigendomsvoorbehoud doet geen
afbreuk aan de risico-overdracht zoals bepaald in artikel 5.

7.2 Het eigendomsvoorbehoud laat isomasters NV toe de goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen indien een verschuldigde en opeisbare som niet op de vervaldag zou worden betaald.

7.3 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan, zolang de verschuldigde prijs, inclusief accessoria, niet volledig is voldaan, de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren met welk recht dan ook.

7.4 Zelfs Indien de Klant, in strijd met hetgeen hierboven bepaald, de goederen geheel of gedeeltelijk zou doorverkopen of op enige andere wijze vervreemden, dan behoudt isomasters NV het recht en de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. In dat geval wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de herverkoopprijs.

7.5 Indien de Klant na ingebrekestelling binnen de 8 dagen niet overgaat tot volledige betaling van de verschuldigde sommen, heeft isomasters NV het recht om op kosten of voor rekening van de Klant de geleverde goederen terug af te halen waar deze zich ook mogen bevinden, desgevallend nadat de goederen op kosten of voor rekening van de Klant werden gedemonteerd. Bij weigering van de toelating tot afhaling, zal isomasters NV gerechtigd zijn op een dwangsom van 250 € per dag vertraging.

8. GESCHILLEN

8.1 Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, zullen alle rechtsvorderingen met betrekking tot de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen isomasters NV en de Klant onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar isomasters NV haar maatschappelijke zetel heeft.

8.2 De overeenkomst tussen isomasters NV en de Klant en haargeldigheid wordt exclusief beheerst door en getoetst aan het Belgisch recht, zelfs indien de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk in een ander land plaatsvindt of de Klant in een ander land zijn woonplaats of maatschappelijke zetel zou hebben. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) evenals van elke andere bestaande of toekomstige internationale regeling die potentieel van toepassing kan zijn op de contractuele relatietussen de partijen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Alle kennisgevingen die krachtens deze algemene voorwaarden of enige wet of reglement moeten gebeuren aan isomasters NV dienen te gebeuren op het adres van haar maatschappelijke zetel, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ref. VVW 2018.01 ISOM N

Laden
Laden